Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance
O W – Kurianka
ORS
Polub nas:
Polecamy:
31 lipca 2019


PODPROGRAM 2018 – efekty
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok w Suwałkach realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).
2. Pomoc żywnościowa trafiła do 606 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Suwałki
3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
o 18,68626 ton żywności;
o 2304 paczki żywnościowe;
4. W ramach Podprogramu 2018 dla 257 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 5 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
• Ekonomiczne – 1 spotkanie dla 73 uczestników
• Żywieniowe – 2 spotkania dla 92 uczestników
• Kulinarne – 2 spotkania dla 92 uczestników


22 czerwca 2019


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2018 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM.

CELEMPROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:
a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z orga-nizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebują-cym,
c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrze-bujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włącze-nie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: wrzesień 2018 – czerwiec 2019
Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok (OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa podlaskiego która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:
1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich docho-dów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz pozio-mem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodo-wego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodo-wego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. do 30.09.2018 r. – 1 268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 PLN, dla osoby w rodzinie, a od 01.10.2018 r. – 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056 PLN dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub po-siłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
2. Sposób kwalifikacji:
• OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywno-ściowej lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod wa-runkiem uzyskania zgody tych osób;
• OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, , który potwierdza do kwalifi-kowalność do przyznania pomocy;
• OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia [załącznik nr 6 do wytycznych].
ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żyw-nościowych lub posiłków.
1. Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2018 obejmuje artykuły spożyw-cze w łącznej ilości ok 49 kg w tym:
1. Artykuły warzywne i owocowe:
1. groszek z marchewką 3,6 kg,
2. fasola biała 3,6 kg,
3. koncentrat pomidorowy 1,60 kg,
4. buraczki wiórki 1,05 kg,
5. powidła śliwkowe 1,80 kg,
2. Artykuły skrobiowe:
1. makaron jajeczny 4,5 kg,
2. makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg
3. ryż biały 3 kg,
4. kasza gryczana 1,5 kg,
5. herbatniki maślane 0,8 kg,
3. Artykuły mleczne:
1. mleko UHT 7 l,
2. ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
4. Artykuły mięsne:
1. szynka drobiowa 3 kg,
2. szynka wieprzowa mielona 2,1 kg,
3. pasztet wieprzowy 0,64 kg,
4. kabanosy wieprzowe 0,36 kg,
5. filet z makreli w oleju 1,7 kg,
5. Cukier
1. cukier biały 4 kg,
2. miód nektarowy wielokwiatowy 0,4 kg
6. Tłuszcze
1. olej rzepakowy 4 l,
7. Dania gotowe
1. gołąbki w sosie pomidorowym 1,6 kg;
2. Paczka żywnościowa to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3] z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo.
3. Posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdom-nych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadło-dajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. cater-ing).
4. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2018 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych
5. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.
6. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spo-żywczych do potrzeb rodzin .
7. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym w ramach POPŻ nieodpłatnie.
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w War-szawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:
Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:
• warsztaty kulinarne;
• warsztaty edukacji ekonomicznej;
• warsztaty dietetyczne;
• warsztaty niemarnowania żywności.
Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.
Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:
• włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczno-ści lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokal-nej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
• grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
• pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
• pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
• wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowa-nie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym woje-wództwie, ale muszą być z nimi komplementarne.


19 lipca 2018


Download (PDF, 165KB)
Uroczyste rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod hasłem “Błogosławiona z Lipska nad Biebrzą”

      Konkurs organizowało Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie wraz z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Szkoleniowym im. św. o. Pio w Kuriance. Jego inicjatorem był Krzysztof Anuszkiewicz – Prezes Zarządu SISG. Komisja Konkursowa w składzie: Izabela Basińska, Bożena Diemjaniuk i Józefa Drozdowska, przyznała sześć nagród, pięć w kategorii poetyckiej (jedną pierwszą, dwie drugie i dwie trzecie) i jedną w kategorii prozatorskiej. Wyróżnień nie przyznano. W kategorii poetyckiej nagrodzeni zostali: Katarzyna Wiktoria Polak z Krakowa, która otrzymała pierwszą nagrodę za wiersz pt. “Błogosławiona Marianna Biernacka”‘; Tadeusz Dejnecki z Płocka – drugą nagrodę za wiersz pt. “Błogosławiona Marianna Biernacka”; Bogdan Nowicki z Zabrza – drugą nagrodę za wiersz “Ofiarowanie”; Wanda Łomnicka-Dulak z Piwnicznej-Zdroju – trzecią nagrodę za wiersz pt. “Życiorys” i Małgorzata Pieńkowska z Malinówki Wielkiej – trzecią nagrodę za wiersz pt. “Tak zwyczajnie na śmierć”. W kategorii prozatorskiej pierwszą nagrodę otrzymała Barbara Aleksiejczyk z Kurianki za pracę pt. “Mania”.

      Uroczystość wieńcząca konkurs miała miejsce 13 lipca b.r. w Kuriance w ukwieconym Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym im. św. o. Pio, w dniu, w którym przypada wspomnienie liturgiczne bł. Marianny Biernackiej i jej heroicznej postawy. Marianna Biernacka jest patronką teściowych i synowych oraz obrończynią poczętego życia, dumą ziemi lipskiej. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością prawnukowie błogosławionej Grażyna Serafin i Stanisław Betko. W spotkaniu uczestniczyło wielu zacnych gości na czele z proboszczem lipskim, ks. kan. Waldemarem Sawickim i burmistrzem Lipska nad Biebrzą – Lechem Łępickim. W tym uroczystym dniu do Kurianki przybyli prezes Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego – Ryszard Korąkiewicz, dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie – Zdzisław Wasilewski, nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska – Roman Rogoziński, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku – Franciszek Wiesław Bochonko, znawczyni folkloru, inicjatorka wielu przedsięwzięć kulturalnych w Lipsku – Krystyna Cieśluk oraz artyści muzycy z Augustowa – Paulina Zambrowska i Grzegorz Sobczak, poeci Leonarda Szubzda z Sokółki z mężem Zygmuntem i Czesław Kowalewski z Augustowa, członkowie Jamińskiego Zespołu Indeksacyjnego -Tomasz Chilicki i Piotr Godlewski, podopieczni i pracownicy Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego im. św. o. Pio oraz inne osoby. Przybyła trójka laureatów: Barbara Aleksiejczyk, Katarzyna Wiktoria Polak i Małgorzata Pieńkowska. Po zakończeniu uroczystości i poczęstunku (przygotowanych pod kierunkiem Krystyny Zawadzkiej)  oraz zwiedzeniu pracowni ośrodka jej uczestnicy mieli możliwość poznania rodzinnej miejscowość bł. Marianny Biernackiej, czyli Lipska nad Biebrzą, zwiedzili także dom, w którym mieszkała i z którego poszła na męczeńską śmierć.

      Z inicjatywy Krzysztofa Anuszkiewicza powstała książka poświęcona bł. Mariannie Biernackiej. Została ona wydana przez Jamiński Zespół Indeksacyjny. Zawiera utwory nagrodzone w konkursie oraz dwa inne teksty, a mianowicie opowiadanie Alicji Bolińskiej pt. “Pan Bóg wie, co robi” i mój wiersz zatytułowany “Błogosławiona Marianno”. Książka jest pracą zbiorową. Powstała pod redakcją Krzysztofa Anuszkiewicza, Bożeny Diemjaniuk i Józefy Drozdowskiej. Projekt okładki i skład książki wykonał Krzysztof Zięcina, zaś ilustrację na okładce – Renata Rybsztat. Korzystaliśmy też z pomocy Izabeli Basińskiej oraz Leszka Siemienowicza, za co im serdecznie dziękujemy. Książka została opatrzona tytułem “Tak zwyczajnie na śmierć”. Jest to zarazem tytuł wiersza Małgorzaty Pieńkowskiej. Miejmy nadzieję, że w Kuriance narodzą się kolejne książki.

      Główne uroczystości odpustowe upamiętniające heroiczną postawę bł. Marianny oraz śmierć wszystkich 50 mieszkańców Lipska w lipcu 1943 roku, pod przewodnictwem Biskupa Ełckiego – Jerzego Mazura, miały miejsce 14 lipca w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej, zaś po południu wiele osób uczestniczyło w pielgrzymce do miejsca, gdzie mieszkańcy Lipska wraz z Marianną Biernacką zostali zamordowani przez Niemców w fortach pod wsią Naumowicze na terytorium Białorusi (jest to teren parafii w Adamowiczach). Tam, pod przewodnictwem Biskupa Grodna – Aleksandra Kaszkiewicza, odbywały się uroczystości związane z 75 rocznicą tragicznej śmierci mieszkańców Lipska. Uroczystość była bardzo wzruszająca.

Józefa Drozdowska


18 lipca 2018


PODPROGRAM 2017 – efekty

 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Augusta w Augustowie z terenu województwa Podlaskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Białymstoku realizowała/ło Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
 1. Pomoc żywnościowa trafiła do 510 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa Podlaskiego .
 2. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

27,8225 ton żywności;

2277 paczek żywnościowych;

 1. W ramach Podprogramu 2017 dla 43 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
 • Żywieniowe – 2 spotkania dla 43 uczestników
 • Kulinarne – 2 spotkania dla 43 uczestnikówInformujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchwalania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:

 • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
 • Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok z siedzibą w Suwałkach, ul. Kowieńska 3/18
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie , ul. Mostowa 12D.

realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy  żywnościowej obejmujące:

 1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
 2. dochód osoby i rodziny;
 3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

 


6 czerwca 2018


Jeszcze tylko do  15 czerwca 2018 r. można nadsyłać prace do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim pod hasłem „Błogosławiona z Lipska nad Biebrzą”, poświęconym postaci błogosławionej Marianny Biernackiej, patronki życia, macierzyństwa, teściowych. W roku 2018 obchodzimy 130 rocznicę urodzin oraz 75 rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionej. Marianna Biernacka urodziła się w 1888 r. w Lipsku nad Biebrzą, na terenie dzisiejszej diecezji ełckiej. Została rozstrzelana 13 lipca 1943 r. w fortach niedaleko wsi Naumowicze pod Grodnem i w ten sposób ocaliła życie swojej synowej, która była w stanie błogosławionym. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pod hasłem „Błogosławiona z Lipska nad Biebrzą”
Organizatorzy:
1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie.
2. Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. św. Ojca Pio w Kuriance.
Cele konkursu:
– upamiętnienie 130 rocznicy urodzin i 75 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Marianny Biernackiej,
– pogłębienie znajomości życia i ofiarnej śmierci bł. Marianny Biernackiej,
– rozbudzenie zainteresowań postacią patronki teściowych i dzieci nienarodzonych,
– rozwijanie talentów literackich.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
– poetyckiej,
– prozatorskiej.
2. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby dorosłe.
3. Prace powinny być autorskimi tekstami poszczególnych uczestników. Wymaga się, aby wcześniej nie były nagradzane ani publikowane (również w internecie).
4. Każda praca winna być podpisana godłem słownym. Do pracy należy dołączyć zamkniętą kopertę, w której podaje się godło autora i jego dane: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, adres poczty elektronicznej.
5. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy dorośli twórcy, bez względu na przynależność do związków twórczych.
6. Każdy z uczestników może przesłać na konkurs po jednym utworze w każdej kategorii.
7. Każda praca nie może przekroczyć 5 stron formatu A4 wydruku komputerowego czcionką Times New Roman rozmiar 12. Należy przesłać trzy egzemplarze każdej pracy.
8. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem oraz niezgodne z regulaminem nie będą rozpatrywane.
9. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.
10. Prace należy przesłać na adres: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie, ul. Mostowa 12 D, 16-300 Augustów.
11. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac wyrażają zgodę na ich publikację w wydawnictwie, prasie i zasobach internetowych. W stosunku do nagrodzonych i wyróżnionych utworów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji, cytowania i publikacji bez dodatkowej zgody autorów i bez honorarium za prawa autorskie.
12. Osobom nagrodzonym zostaną przyznane nagrody pieniężne, zaś wyróżnionym – rzeczowe.
13. W każdej kategorii nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace. Jury może przyznać również wyróżnienia. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Od werdyktu jury nie ma odwołania.
Terminy:
1. Prace należy przesłać w terminie do 15 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lipcu 2018 roku. Na uroczyste podsumowanie zostaną zaproszone osoby, których prace zdobędą nagrody lub wyróżnienia. Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu i nie przesyłają nagród pocztą.


Strona 1 z 1112345...10...Ostatnia»

www.efs.gov.pl

Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia – Kurianka", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.