Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance
O W – Kurianka
ORS
Polub nas:
Polecamy:
21 grudnia 2011


Akademia Psychoedukacji
Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. św. Ojca Pio w Kuriance zaprasza pracowników placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób  niepełnosprawnych intelektualnie i po kryzysach psychicznych oraz osoby zainteresowane zdobywaniem wiedzy i podnoszeniem umiejętności w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi na specjalistyczne szkolenie, które odbędzie się w dniach 28-29.12.2011 r. w Ośrodku.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie powiatów: augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokólskiego.

Celem szkolenia jest pogłębianie wiedzy na temat diagnozowania sytuacji psychospołecznej osoby niepełnosprawnej oraz stosowania nowoczesnych metod i narzędzi pracy z osobami niepełnosprawnymi, aby ułatwić jej codzienne funkcjonowanie kształtując umiejętności życiowe, społeczne i zawodowe. Tematyka szkolenia: jak pomagając chronić się przed wypaleniem zawodowym, praca z osobą uzależnioną, niektóre aspekty zaburzeń nerwicowych, funkcjonowanie zespołu wspierająco-rehabilitacyjnego, zasady efektywnej komunikacji.

Szkolenie jest bezpłatne i odbywa się w ramach zadania „Akademia Psychoedukacji – zrozumieć i pomóc”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozpoczyna ono cykl szkoleń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, rodzin, a także terapeutów, psychologów, instruktorów terapii zajęciowej pracowników socjalnych i innych osób zajmujących się na co dzień pracą z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i po chorobach psychicznych, a także wszystkich innych zainteresowanych tym problemem.

Zgłoszenia i kontakt: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, 16-300 Augustów, Tel.: 87 6430100, e-mail: sisg@sisg.org.pl.


21 listopada 2011


Zapytanie o cenę wykonania usługi adaptacji pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie w związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia – Kurianka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: UDA-POKL.07.02.01-20.255/11 zwraca się z prośbą o wycenę kosztów realizacji adaptacji dla potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń
budynku Ośrodka Rehablitacyjno-Szkoleniowego w Kuriance k/Lipska. Koszt całkowity adaptacji jest niższy niż 15.000 EURO netto.
Adaptacja obejmuje następujący zakres prac:
1. Likwidacja progów wewnątrz budynku.
2. Poszerzenie otworów drzwiowych do ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych do szerokości 105 cm i zamontowanie nowych drzwi
3. Dostosowanie WC i łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażenie ich w muszle ustępowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych, umywalki przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pochwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń, dozowniki mydła, papierowe ręczniki itp. umieszczone w sposób pozwalający na korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. W toalecie przystosowanej dla osób niepełnosprawnych należy zapewnić dojazd wózkiem inwalidzkim do wszystkich dostępnych urządzeń, a oprócz wymaganych dla każdego z urządzeń przestrzeni manewrowych, przestrzeń manewrową o wymiarach 150×150 cm.
4. Adaptacja kuchni do potrzeb pracowni gastronomicznej.
5. Zmiana instalacji elektrycznej, zmiana wysokości rozmieszczenia gniazdek, włączników.
6. Sprawdzenie stanu technicznego tynków i w zależności od tego dokonanie ich naprawy bądź wymiany.

Do pełnej oceny sytuacji w budynku niezbędne jest zapoznanie się z warunkami na miejscu wykonywania adaptacji.

Adres: Ośrodek Rehablitacyjno-Szkoleniowy w Kuriance k/Lipska, Kurianka 43, 16-315 Lipsk.
Termin realizacji adaptacji: 31.12.2011 r.

OWK Zapytanie O Cenę


20 września 2011


Stowarzyszenie inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie rozpoczyna realizację projektu „Ośrodek Wsparcia – Kurianka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne umysłowo posiadające orzeczenia w stopniu znacznym i umiarkowanym zamieszkujące w gminach Lipsk i Płaska.

Uczestnikom projektu  proponujemy rehabilitację społeczną i zawodową w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Kuriance poprzez:

 • doradztwo zawodowe
 •  zajęcia w  pracowniach mające na celu rozwijanie zainteresowań zawodowych i przygotowanie do podjęcia pracy
 • poradnictwo psychologiczne
 • rehabilitacja fizyczna i usprawnienie ruchowe

Rehabilitacja rozpoczyna się w październiku 2011r. cyklem zajęć z doradcą zawodowym, na których uczestnicy na podstawie IPD zostaną zakwalifikowani do

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych  zostanie 8 kobiet oraz 7 mężczyzn. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie przyjmowanych i weryfikowanych kwestionariuszy rekrutacyjnych. O przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

 • tel. biura projektu 876430100
 • lub osobiście  – OR-Sz Kurianka 43 w godz.8.00- 15.00

 Oferujemy  pomoc w wypełnianiu kwestionariusza

Icon of OW Formularz Rekrutacyjny OW Formularz Rekrutacyjny (355.5 KiB)
Icon of OW Regulamin Rekrutacji OW Regulamin Rekrutacji (323.5 KiB)
Icon of OW Ulotka OW Ulotka (315.5 KiB)


10 września 2011


Ruszył projekt pn. „Ośrodek Wsparcia – Kurianka ” współfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych im Króla Zygmunta Augusta w Augustowie w okresie od 01.09.2011 r. do 31.08.2013 r.

Cel główny projektu :Stworzenie możliwości rozwoju i rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 15 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi – zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Lipsk i gminę Płaska.

Do realizacji celu głównego przyczynią się cele  szczegółowe:

 • włączenie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w aktywne życie społeczności lokalnej
 • zwiększenie zaradności osobistej i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych
 • rozwijanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym
 • usprawnianie organizmu i zmniejszanie pogłębianiu się dysfunkcji
 • utworzenie stałej formy wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku wiejskim Gminy Lipsk i Płaska

29 sierpnia 2011


Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie zaprasza do udziału w FESTYNIE INTEGRACYJNYM, w ramach którego zorganizowany zostanie konkurs wypieku ciast pod hasłem „KURIAŃSKI SĘKACZ”.

W ramach konkursu osoby niepełnosprawne zaprezentują swoje umiejętności cukiernicze w szerszym gronie. Celem działania jest promocja rozmaitości cukierniczych
w wykonaniu osób niepełnosprawnych. Festyn odbędzie się w Ośrodku Rehabilitacyjno – Szkoleniowego w Kuriance k/Lipska, 24 września 2011 r. o godzinie 11.00. Przedstawione zostaną wypieki wykonane przez osoby niepełnosprawne, a nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród laureatom.

PROGRAM FESTYNU:

 • 11.00 – oficjalne rozpoczęcie Festynu Integracyjnego, powitanie zebranych
 • 11.15 – wystawa wyrobów cukierniczych zgłoszonych do konkursu „Kuriański Sękacz”, powołanie jury
 • 11.30 – tańce i zabawa przy udziale Zespołu Muzycznego z ŚDS Suwałki
 • 13.00 – poczęstunek „Bigos w Plenerze”
 • 13.30 – oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród, osoba nagrodzona prezentuje swój wyrób, przekazując wszystkim sposób i technikę wykonania
 • 14.30 – degustacja konkursowych wyrobów cukierniczych z „małą czarną”
 • 15.30 – zakończenie wspólną zabawą i tańcami

„Kuriański sękacz”  Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od PFRON

 


16 czerwca 2011


Od 1 października 2010r. do 31 stycznia 2011r w Ośrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowym w Kuriance trwała realizacja projektu „Moje miejsce, Mój świat, Mój dom” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. 23 osobowa grupa osób niepełnosprawnych intelektualnie z okolic Lipska uczestniczyła w zorganizowanych tam działaniach: zajęcia w pracowni kulinarnej i stolarskiej, zajęcia z doradcą zawodowym, psychoterapia i biblioterapia skierowana była zarówno do osób niepełnosprawnych i ich najbliższych.
31 stycznia odbyły się integracyjne warsztaty kulinarne w Galerii Smaku w Augustowie. Uczestnicy realizowanego projektu „Moje miejsce, Mój świat, Mój Dom” z Ośrodka z Kurianki wraz z chętnymi rodzicami  w ramach integracji z osobami po kryzysie psychicznym spotkali się w galerii Smaku w Augustowie , by wymienić swoje doświadczenia kulinarne, zaczerpnąć nowe pomysły i wspólnie przygotować uroczysty posiłek. W miejscu pracy firmy cateringowej uczestnicy oglądali profesjonalny sprzęt gospodarstwa domowego, przystosowane sale do działań zadaniowych, a także w oparciu o relacje i wypowiedzi tam pracujących osób poznali specyfikę firmy. Mogli również doświadczyć pracy, poczuć się zawodowym kucharzem uczestnicząc we wspólnie zorganizowanych warsztatach kulinarnych. Efektem warsztatów w galerii stał się przygotowany obiad wraz z deserem podany przy elegancko nakrytym stole.

 


Strona 9 z 11« Pierwsza...7891011

www.efs.gov.pl

Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia – Kurianka", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.