Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy im. Św Ojca Pio w Kuriance
O W – Kurianka
ORS
Polub nas:
Polecamy:
10 października 2011


Informacje ogólne

1. Projekt pn. „Ośrodek Wsparcia – Kurianka ” współfinansowany ze środków unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych im Króla Zygmunta Augusta w Augustowie w okresie od 01.09.2011 r. do 31.08.2013 r. Punkt Rekrutacyjny – Ośrodek Rehabilitacyjno–Szkoleniowy im. św. Ojca Pio w Kuriance, Kurianka 43 gmina Lipsk, powiat augustowski.

3. Cel główny projektu pt. „Ośrodek Wsparcia – Kurianka” : Stworzenie możliwości rozwoju i rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 15 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi – zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących gminę Lipsk i gminę Płaska.

Do realizacji celu głównego przyczynią się cele szczegółowe:

– włączenie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin w aktywne życie społeczności lokalnej

– zwiększenie zaradności osobistej i samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych

– rozwijanie umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym

– usprawnianie organizmu i zmniejszanie pogłębianiu się dysfunkcji

– utworzenie stałej formy wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku wiejskim Gminy Lipsk i Płaska

4. Rekrutacja uczestników projektu odbywa się od 01.09.2011 do 20.10.2011

Osoby niepełnosprawne, ich rodzice, bądź najbliższe im osoby otrzymają materiały promocyjno-rekrutacyjne (broszurkę ), w której zawarte są cele i zasady realizowanego projektu, czas i sposób realizowanych działań i druk formularz rekrutacyjnego

Warunkiem przystąpienia będzie wypełnienie formularza rekrutacyjnego, a następnie w w/w terminie złożenia jego w biurze projektu w Augustowie lub w OR-Sz w Kuriance.

5. Liczbę uczestników zajęć ustalono na 15.

6. W dniu 20.10.2011r. o godz.10.00 zostanie zamknięta rekrutacja i sporządzony protokół rekrutacyjny

7. Zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane o zebraniu organizacyjnym

Kryteria uczestnictwa w Projekcie.

Projekt skierowany jest do 15 beneficjentów, w wieku 18 – 60 lat z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, posiadające i nie posiadające aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP, nie mające żadnej możliwości stałej rehabilitacji społeczno – zawodowej, a zainteresowane rehabilitacją i pracą. W projekcie udział mogą wziąć tylko osoby zamieszkujące Gminę Lipsk i Płaska.

„Rekrutację” przeprowadzi koordynatorka wraz z pracownikami, którzy znają to specyficzne środowisko, gdyż sami są mieszkańcami tych okolic. Na etapie rekrutacji brane będą również pod uwagę kobiety i mężczyźni, którzy zgłosili się do udziału we wcześniej realizowanych projektach w latach 2008/2010.

Kryteria rekrutacji, jakie są brane pod uwagę przy sporządzaniu listy BO ( kryteria formalne):

1) korzystające z pomocy MGOPS w Lipsku lub GOPS w Płaskiej ( dodatek pielęgnacyjny, zasiłek socjalny, zasiłki celowe, okresowe, bądź inna forma wsparcia),

2) zameldowane lub przebywające na terenie gminy Lipsk, Płaska (weryfikacja-dowód osobisty),

3 ) wiek 18- 60 lat,

4) osoby wykazujące zainteresowanie aktywnością społeczną i zawodową.

5) w przypadku trudności wyboru BO decyduje kolejność zgłoszeń

Priorytetowo będą traktowane osoby:

– posiadające najwięcej wymienionych dysfunkcji, o których mowa w art.7 z dn.12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, bezdomność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, alkoholizm),

– osoby po przebytym leczeniu psychiatrycznym

W dalszym etapie rekrutacji zostanie utworzona lista podstawowa (15 osób) i rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby zakwalifikowane do projektu w pierwszych dniach uczestnictwa wypełnią kwestionariusz osobowy i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Osoby nie zakwalifikowane do projektu, lecz spełniające wymogi formalne zostaną umieszczone na liście rezerwowej i wezmą udział w momencie rezygnacji którejś z zakwalifikowanych osób.

7. Rekrutacja będzie przeprowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii Europejskiej:

– Polityką Równych Szans,

– Polityką Rozwoju Lokalnego,

– Polityką Społeczeństwa Informacyjnego.

Postanowienia końcowe

Realizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Rekrutacji

Regulamin projektu jest dostępny w Biurze Projektu oraz w miejscu jego realizacji tj. Ośrodek Rehabilitacyjno–Szkoleniowy w Kuriance.

 

 

Podziel się na:
  • Print
  • Digg
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks
  • Śledzik
  • Grono.net
  • MySpace
  • PDF
  • Poleć

»

Leave a comment

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

www.efs.gov.pl

Strona powstała w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia – Kurianka", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.